A Seminar - Yawatashi


International Kyudo Seminar Paris 2014
July 18 : A Seminar

YAWATASHI
ITE : OKAZAKI Hiroshi Sensei
Dai Ichi Kaezoe : O'BRIAN Liam Sensei
Dai Ni Kaezoe : SIGURDSSON Tryggvi Sensei

CSU Paris (FR-75)
A Seminar_Yawatashi_20140718_001 CPR.jpg A Seminar_Yawatashi_20140718_002 CPR.jpg A Seminar_Yawatashi_20140718_003 CPR.jpg A Seminar_Yawatashi_20140718_004 CPR.jpg A Seminar_Yawatashi_20140718_005 CPR.jpg
A Seminar_Yawatashi_20140718_006 CPR.jpg A Seminar_Yawatashi_20140718_007 CPR.jpg A Seminar_Yawatashi_20140718_008 CPR.jpg A Seminar_Yawatashi_20140718_009 CPR.jpg A Seminar_Yawatashi_20140718_016 CPR.jpg
A Seminar_Yawatashi_20140718_017 CPR.jpg A Seminar_Yawatashi_20140718_018 CPR.jpg A Seminar_Yawatashi_20140718_019 CPR.jpg A Seminar_Yawatashi_20140718_020 CPR.jpg A Seminar_Yawatashi_20140718_021 CPR.jpg
A Seminar_Yawatashi_20140718_022 CPR.jpg A Seminar_Yawatashi_20140718_023 CPR.jpg A Seminar_Yawatashi_20140718_024 CPR.jpg A Seminar_Yawatashi_20140718_025 CPR.jpg A Seminar_Yawatashi_20140718_026 CPR.jpg
A Seminar_Yawatashi_20140718_027 CPR.jpg A Seminar_Yawatashi_20140718_028 CPR.jpg A Seminar_Yawatashi_20140718_029 CPR.jpg A Seminar_Yawatashi_20140718_030 CPR.jpg A Seminar_Yawatashi_20140718_031 CPR.jpg
A Seminar_Yawatashi_20140718_032 CPR.jpg A Seminar_Yawatashi_20140718_033 CPR.jpg A Seminar_Yawatashi_20140718_034 CPR.jpg A Seminar_Yawatashi_20140718_035 CPR.jpg A Seminar_Yawatashi_20140718_036 CPR.jpg
A Seminar_Yawatashi_20140718_037 CPR.jpg A Seminar_Yawatashi_20140718_038 CPR.jpg