Hitotsu Mato Sharei


Kyôshi Shinsa - Meiji Jingû Chûo Dôjô - Tokyo 2016

HITOTSU MATO SHAREI

ISHII Sensei - Hanshi 8dan
KAWAMURA Matsuo Sensei - Hanshi 8dan
SATAKE Mariko Sensei - Hanshi 8dan