Shinsa Opening Ceremony - Kyoto 2015


SHINSA ANKF OPENING CEREMONY - Miyako Messe - Kyôto 2015

Some portraits of very famous sensei during Yawatashi and Mochimato Sharei

KAMOGAWA Nobuyuki Sensei, Hanshi 10dan
ISHIKAWA Takeo Sensei, Hanshi 9dan
OKAZAKI Hiroshi Sensei, Hanshi 8dan, HISADA Hiromichi Sensei, Hanshi 8dan
TOBA Hisayuki Sensei, Hanshi 8dan, KAWAMURA Mitsuo Sensei, Hanshi 8dan
SATAKE Mariko Sensei, Hanshi 8dan, IIJIMA MAsao Sensei, Hanshi 8dan
NAKATSUKA Shoichiro Sensei, Hanshi 8dan, USAMI Yoshimitsu Sensei, Hanshi 8dan
KOMIYA Eiko Sensei, Hanshi 8dan, AKIYAMA Terumi Sensei, Hanshi 8dan