Yawatashi Ishikawa Sensei

Ite : Ishikawa Sensei
Kaezoe : Liam O'Brien Sensei, Trikvi Sigursson Sensei
Enbukai Paris_20120723_0001 CPR.jpg Enbukai Paris_20120723_0002 CPR.jpg Enbukai Paris_20120723_0003 CPR.jpg Enbukai Paris_20120723_0004 CPR.jpg Enbukai Paris_20120723_0005 CPR.jpg
Enbukai Paris_20120723_0006 CPR.jpg Enbukai Paris_20120723_0007 CPR.jpg Enbukai Paris_20120723_0008 CPR.jpg Enbukai Paris_20120723_0009 CPR.jpg Enbukai Paris_20120723_0010 CPR.jpg
Enbukai Paris_20120723_0011 CPR.jpg Enbukai Paris_20120723_0012 CPR.jpg Enbukai Paris_20120723_0013 CPR.jpg Enbukai Paris_20120723_0014 CPR.jpg Enbukai Paris_20120723_0015 CPR.jpg
Enbukai Paris_20120723_0016 CPR.jpg Enbukai Paris_20120723_0017 CPR.jpg Enbukai Paris_20120723_0018 CPR.jpg Enbukai Paris_20120723_0019 CPR.jpg Enbukai Paris_20120723_0020 CPR.jpg
Enbukai Paris_20120723_0021 CPR.jpg Enbukai Paris_20120723_0022 CPR.jpg Enbukai Paris_20120723_0023 CPR.jpg Enbukai Paris_20120723_0024 CPR.jpg Enbukai Paris_20120723_0025 CPR.jpg
Enbukai Paris_20120723_0026 CPR.jpg Enbukai Paris_20120723_0027 CPR.jpg Enbukai Paris_20120723_0028 CPR.jpg Enbukai Paris_20120723_0029 CPR.jpg Enbukai Paris_20120723_0030 CPR.jpg
Enbukai Paris_20120723_0031 CPR.jpg Enbukai Paris_20120723_0032 CPR.jpg Enbukai Paris_20120723_0033 CPR.jpg Enbukai Paris_20120723_0034 CPR.jpg Enbukai Paris_20120723_0035 CPR.jpg
Enbukai Paris_20120723_0036 CPR.jpg Enbukai Paris_20120723_0037 CPR.jpg Enbukai Paris_20120723_0038 CPR.jpg Enbukai Paris_20120723_0039 CPR.jpg Enbukai Paris_20120723_0040 CPR.jpg
Enbukai Paris_20120723_0041 CPR.jpg Enbukai Paris_20120723_0042 CPR.jpg Enbukai Paris_20120723_0043 CPR.jpg Enbukai Paris_20120723_0044 CPR.jpg Enbukai Paris_20120723_0045 CPR.jpg
Enbukai Paris_20120723_0046 CPR.jpg Enbukai Paris_20120723_0047 CPR.jpg Enbukai Paris_20120723_0048 CPR.jpg Enbukai Paris_20120723_0049 CPR.jpg Enbukai Paris_20120723_0050 CPR.jpg
Enbukai Paris_20120723_0051 CPR.jpg Enbukai Paris_20120723_0052 CPR.jpg Enbukai Paris_20120723_0053 CPR.jpg Enbukai Paris_20120723_0054 CPR.jpg Enbukai Paris_20120723_0055 CPR.jpg
Enbukai Paris_20120723_0056 CPR.jpg Enbukai Paris_20120723_0057 CPR.jpg Enbukai Paris_20120723_0058 CPR.jpg Enbukai Paris_20120723_0059 CPR.jpg Enbukai Paris_20120723_0060 CPR.jpg
Enbukai Paris_20120723_0061 CPR.jpg Enbukai Paris_20120723_0062 CPR.jpg Enbukai Paris_20120723_0063 CPR.jpg Enbukai Paris_20120723_0064 CPR.jpg Enbukai Paris_20120723_0065 CPR.jpg
Enbukai Paris_20120723_0066 CPR.jpg Enbukai Paris_20120723_0067 CPR.jpg Enbukai Paris_20120723_0068 CPR.jpg