Hitotsu Mato Sharei
Shinsa Kyôshi - Kyôto 2018 - 06/05/2018
教士の審査 - 京都市勧業館みやこめっせ - 2018年5月6日

Hitotsu Mato Sharei :
Honda Masakazu Hanshi 8dan
Takauchi Sensei Hanshi 8dan
Sakuma Tsuyoshi Hanshi 8dan


HitotsuMatoSharei 20180506_001 CPR.jpg HitotsuMatoSharei 20180506_002 CPR.jpg HitotsuMatoSharei 20180506_003 CPR.jpg HitotsuMatoSharei 20180506_004 CPR.jpg HitotsuMatoSharei 20180506_005 CPR.jpg
HitotsuMatoSharei 20180506_006 CPR.jpg HitotsuMatoSharei 20180506_007 CPR.jpg HitotsuMatoSharei 20180506_008 CPR.jpg HitotsuMatoSharei 20180506_009 CPR.jpg HitotsuMatoSharei 20180506_010 CPR.jpg
HitotsuMatoSharei 20180506_011 CPR.jpg HitotsuMatoSharei 20180506_012 CPR.jpg HitotsuMatoSharei 20180506_013 CPR.jpg HitotsuMatoSharei 20180506_014 CPR.jpg HitotsuMatoSharei 20180506_015 CPR.jpg
HitotsuMatoSharei 20180506_016 CPR.jpg HitotsuMatoSharei 20180506_017 CPR.jpg HitotsuMatoSharei 20180506_018 CPR.jpg HitotsuMatoSharei 20180506_019 CPR.jpg HitotsuMatoSharei 20180506_020 CPR.jpg
HitotsuMatoSharei 20180506_021 CPR.jpg HitotsuMatoSharei 20180506_022 CPR.jpg HitotsuMatoSharei 20180506_023 CPR.jpg HitotsuMatoSharei 20180506_024 CPR.jpg HitotsuMatoSharei 20180506_025 CPR.jpg
HitotsuMatoSharei 20180506_026 CPR.jpg HitotsuMatoSharei 20180506_027 CPR.jpg HitotsuMatoSharei 20180506_028 CPR.jpg HitotsuMatoSharei 20180506_029 CPR.jpg HitotsuMatoSharei 20180506_030 CPR.jpg
HitotsuMatoSharei 20180506_031 CPR.jpg HitotsuMatoSharei 20180506_032 CPR.jpg HitotsuMatoSharei 20180506_033 CPR.jpg HitotsuMatoSharei 20180506_034 CPR.jpg HitotsuMatoSharei 20180506_035 CPR.jpg
HitotsuMatoSharei 20180506_036 CPR.jpg HitotsuMatoSharei 20180506_037 CPR.jpg