Shogo Seminar - Tokyo 2012


International Kyudo Shogo Seminar Tokyo 2012
Oct. 30 - Nov. 02

Meiji Jingu Chuô Dôjô (Tokyo - Japon)