Hitotsumato Sharei

Hitotsumato Sharei : SUDA Sadao Sensei, SHIBATA Takeshi Sensei, OKAZAKI Hiroshi Sensei
Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0557.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0558.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0559.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0560.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0561.jpg
Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0562.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0563.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv_7D0563 PRT.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0564.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0565.jpg
Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0566.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0567.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0568.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0569.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0570.jpg
Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0571.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0572.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0573.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0574.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0575.jpg
Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0576.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0577.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0578.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0579.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0580.jpg
Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0581.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0583.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0585.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0586.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0588.jpg
Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0590.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0592.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0594.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0595.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0615.jpg
Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0616.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0618.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0620.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0622.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0624.jpg
Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0626.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0646.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0647.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0649.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0651.jpg
Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0653.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0654.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0656.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0658.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0659.jpg
Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0674.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0676.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0678.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0679.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0687.jpg
Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0688.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0689.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0690.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0691.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0693.jpg
Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0701.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0704.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0706.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0707.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0709.jpg
Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0710.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0711.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0713.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0714.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0733.jpg
Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0738.jpg