Yawatashi de Ishikawa Sensei

Yawatashi : Ite : ISHIKAWA Takeo Sensei, Kaizoes : IIJIMA Masao Sensei et TAGUCHI Daisuke Sensei
Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0446.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0440.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0441.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0448.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0449.jpg
Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0450.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0451.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0452.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0453.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0454.jpg
Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0455.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0456.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0457.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0458.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0459.jpg
Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0460.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0461.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0462.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0463.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0464.jpg
Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0465.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0466.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0467.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0468.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0469.jpg
Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0470.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0471.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0472.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0473.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0474.jpg
Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0475.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0476.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0477.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0478.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0479.jpg
Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0480.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0481.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0482.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0483.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0484.jpg
Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0485.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0486.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0487.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0488.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0489.jpg
Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0490.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0491.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0492.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0493.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0494.jpg
Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0495.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0496.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0497.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0498.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0499.jpg
Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0500.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0501.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0502.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0503.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0504.jpg
Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0505.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0506.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0507.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0508.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0509.jpg
Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0510.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0511.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0512.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0513.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0514.jpg
Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0515.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0516.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0517.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0518.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0519.jpg
Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0520.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0521.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0522.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0523.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0524.jpg
Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0525.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0526.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0527.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0528.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0529.jpg
Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0530.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0531.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0532.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0533.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0534.jpg
Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0535.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0536.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0537.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0538.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0539.jpg
Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0540.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0541.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0542.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0543.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0544.jpg
Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0545.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0546.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0547.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0548.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0549.jpg
Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0550.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0551.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0552.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0553.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0554.jpg
Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0555.jpg Tokyo 20100425_Taikai_Indiv 7D0556.jpg __Tokyo_20100425_Taikai_Indiv 7D0446.jpg